1. Προσαρμογή όλων των Καταστατικών των Συλλόγων Μελών στις Προδιαγραφές του νόμου για τη συμμετοχή τους στην Ομοσπονδία (π.χ. εκλογές ανά 3ετία κ.λπ.).
 2. Κοινό ερωτηματολόγιο στα Πολιτικά Κόμματα και προσπάθεια να γνωρίσουμε τις θέσεις τους.
 3. Έκδοση απόφασης της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για εκπροσώπηση του κλάδου από την Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ
 4. Συνεργασία με ΕΦΕΤ για έκδοση και απόφασης ειδικού ΟΔΗΓΟΥ για τους Β/Ν-Παιδικούς Σταθμούς που παρέχουν σίτιση.
 5. Ολοκλήρωση των Σεμιναρίων για εκπροσώπους στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές των Δήμων και στις 13 Περιφέρειες της Χώρας.
 6. Προώθηση του αιτήματος για ενιαίο θεσμικό πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας για όποιο φορέα επιθυμεί να ασχοληθεί με την προσχολική ηλικία.
 7. Προώθηση σε κάθε αρμόδιο όργανο της Πολιτείας του αιτήματος «ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΓΩΓΗΣ» για τη στήριξη των γονέων.
 8. Προώθηση των προτάσεών μας στις Βρυξέλλες για τη βελτίωση των όρων του προγράμματος ΕΣΠΑ και την ανάλογη χρηματοδότηση.
 9. Ολοκλήρωση των Ημερίδων για το αν πρέπει να υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα στις ηλικίες 2 ½ -5 ½ .
 10. Οργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στην Κρήτη
 11. Ολοκλήρωση του Οδηγού για την Ίδρυση και Λειτουργία νέων Β/Ν –Παιδικών Σταθμών.
 12. Συνεργασία με ανάλογους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 13. Οργάνωση Ημερίδων στους Συλλόγους της Περιφέρειας.
 14. Οργάνωση Σεμιναρίων ΛΑΕΚ στην Περιφέρεια.
 15. Μεθόδευση διακοπής λειτουργίας Παράνομων Παιδότοπων, Εργαστηρίων κ.ά.
 16. Συνεργασία με τον εκπρόσωπο της Ελλάδος στην Ε.Ε. για την προσχολική ηλικία.
 17. Προώθηση των Πρακτικών της 1ης Ημερίδας στους αρμόδιους φορείς του κλάδου.
 18. Δράσεις Κοινωνικού, Περιβαλλοντικού, Πολιτιστικού Πλαισίου.
 19. Επαφές και συνεργασίες με τους Κοινωνικούς και άλλους φορείς.
 20. Eκδοση ετήσιων ημερολογίων για τα Μέλη των Συλλόγων και τους φορείς