Τι πρέπει να περιλαμβάνει η άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας ενός Ιδιωτικού Σταθμού;

1.   1.Αναφορά στο όνομα του φυσικού προσώπου ή της εταιρείας που υπέβαλε την αίτηση.

2.   2.Πλήρη στοιχεία Διεύθυνσης κτιρίου.

3.   3.Διακριτικό Τίτλο που δηλώθηκε η Αίτηση.

4.   4.Τον αριθμό των βρεφών, αν πρόκειται για Βρεφικό Σταθμό.

5.   5.Τον αριθμό των Νηπίων, αν πρόκειται για Νηπιακό σταθμό.

6.   6.Το ωράριο λειτουργίας.

7.   7.Την παροχή ή μη του φαγητού.

8.   8.Την αναφορά των νόμων, Υ/Α κ.α που δίνουν το δικαίωμα στο Δήμαρχο να εκδίδει την άδεια.

9.   9.Τον αριθμό Πρωτοκόλλου του Πρακτικού της Επιτροπής Αδειοδότησης.

      10.Τον αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης του ενδιαφερομένου.